Vi erbjuder våra kunder att köpa hela eller delar av ett drogtestprogram. Vi föredrar att lämna ett pris per test, där allt ingår: provtagning, analys, information och administration.

Vänligen navigera dig vidare bland våra tjänster och produkter genom att klicka på menyalternativen här till vänster.

Upprättande av policy

En skriven policy är grunden för ett program för en drogfri arbetsplats. Varje arbetsplats bör ha sin egen policy och den bör vara unik och skräddarsydd utifrån de behov och förutsättningar som finns. Det är dock viktigt att förstå att alla effektiva policys har några gemensamma delar. Dessa delar hjälper vi företag att strukturera sin policy efter så att den blir logisk och lättförstådd.

Vi kan hjälpa företag att revidera en redan existerande policy eller vara med redan från start.

Utbildning

Vi erbjuder olika former av utbildning till olika personalkategorier, samt skräddarsydda lösningar till varje arbetsplats.

Basinformation om drog- och alkoholtestning: Ett informationstillfälle för företagsledningar, fackförbund, personalavdelningar och företagshälsovården.

Utbildning för Arbetsplatsens Drogtestprogram Ansvariga (ADA) och arbetsledare: Information till kontaktpersoner och arbetsledare på arbetsplatser. Innehåller en genomgång av arbetsplatsens missbrukspolicy och information bl.a. om tecken på olika typer av missbruk, om hur provtagning ska gå till i praktiken, vad som händer med provsvaret, vad som händer om någon vägrar att lämna en drogtest, eller hur arbetsplatsen bör hantera eventuella försök till fusk och manipulation av prover.

Information till de anställda: Enkel genomgång av policyn och hur testerna kommer att gå till. De anställda erbjudas att ställa frågor vid dessa tillfällen.

Provtagarutbildning: Utbildning inom drogtestning (saliv- och hårprovtagning) samt alkoholtestning (utandningstest). Passar främst för företagssköterskor och andra inom hälsovården som behöver utföra alkohol- och drogtester.

Provtagning

Våra provtagare har samtliga utbildats enligt de europeiska riktlinjer som ges ut av European Workplace Drug Testing Society (EWDTS).

Vi har dels fasta provtagningsställen på många ställen i Sverige och ute i Europa, och dels mobila provtagare som kommer ut till arbetsplatserna och genomför provtagning där. Generellt är det billigare med provtagning på fasta provtagningsställen än med mobila provtagare.

En fristående provtagningsorganisation kan vara att föredra. Det skapar mindre misstro än att använda egen personal. Rättvisan och drogpolicyn får aldrig betvivlas. En utomstående organisation som sköter provtagning och testning, och där arbetsgivaren istället tar ansvaret för med vård och uppföljning, är att föredra.

Vi utför samtliga typer av provtagning:

Alkohol: Utandningsprover och olika markörer i blod.

Droger: Urin, saliv, hår och blod.

Vi kan utföra provtagningar i slumpvisa program, efter olycka, vid nyanställning eller i rehab/uppföljningsprogram.

MRO

MRO (Medical Review Officer) är en läkare med specialutbildning om droger, drogtestning, laboratorieanalyser, lagstiftning och drog/alkoholrehabilitering. Våra MRO-läkare har både den svenska och den internationella kompetensen att utvärdera de positiva provsvaren från laboratorierna.

Snabba och säkra svarstider är ledord för våra MRO-läkare. De fungerar också som rådgivare i missbruksfrågor för många arbetsplatser.